Čestné prohlášení statutárního orgánu

Dokumenty obsažené v této rubrice obsahují všechna nezbytná data, která jsou ustanovena státem, pro řádné a platné provozování stavební společnosti na území České republiky.
Čestná prohlášení statutárních a odpovědných zástupců

Prohlašuji, že prohlašuji, že na majetek společnosti Prefa-mont s.r.o. nebyl prohlášen konkurz
nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení
návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku úpadce a není v likvidaci

prohlašuji, že společnost Prefa-mont s.r.o. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky

prohlašuji, že jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, trestný čin hospodářský a trestný čin proti majetku

prohlašuji, že solečnost Prefa-mont s.r.o. nemá splatné nedoplatky na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti