Odlučovače ropných látek

ORL jsou objekty osazené na dešťovou kanalizaci, které zabezpečují ochranu xxx před ropným znečištěním. Umisťují se v trase dešťové kanalizace jako čistící, havarijní prvek v blízkosti zpevněných parkovacích a odstavných ploch, čerpacích stanic, PHM stanic, skladů ropných látek, skládkám kom. odpadu, čističkami odp. vod, dálnic, kde může dojít v důsledku rozlití ropných látek ke kontaminaci půdy.
Funkčnost celku zajišťují odlučovače kalů a ropných látek. ORL jsou osazovány jako kruhové nebo obdelníkové nádrže vyrobené z vodostavebního betonu C35/45 s vnitřní povrchovou úpravou MC-DURX která odolává rokům a ropným látkám. Sestava je tvořena jako stavebnicový systém včetně vstupních a obslužných šachet.